Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Společnost ČESKÁ DOPRAVA. CZ s.r.o., se sídlem U Papírny 210, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 07592507, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, vložka C 36958, je správcem vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování vašich osobních údajů a za toto zpracování odpovídá.

Zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Jaké údaje zpracováváme?
Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa
– kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa
– další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotním stavu (např. alergie, zdravotní hendikep či těhotenství), údaje o spolucestujících
– údaje z vašeho hodnocení našich služeb: zejména se jedná o údaje z vašich recenzí včetně fotografií, které k nim připojíte
– údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.
Jde o zpracování osobních údajů:
1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací
2. pro účely přímého marketingu
3. pro účely plnění našich zákonných povinností
4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti našich služeb, jejich zkvalitnění a přizpůsobení zákazníkům na míru.

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?
Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek a poptávek uchováváme po dobu 5 let od termínu objednaného zájezdu.
Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, které jsou rovněž v roli správce osobních údajů. Jedná se zejména o:
 cestovní kanceláře pořádající zájezdy a další subjekty zajišťující služby k vašemu zájezdu, jakou jsou např. letecké společnosti či hotely a v tomto případě může docházet i k předání vašich údajů mimo EU,
 pojišťovny, pokud si u nás objednáte pojištění,

Jak zpracovávané údaje získáváme?
Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zájezdu, nebo při elektronické a telefonické komunikaci či v rámci osobní návštěvy.

Jaká jsou vaše práva?
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:
 právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
 právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy,
 právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy,
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného příslušného dozorového úřadu.

V Janovicích nad Úhlavou dne 7.11.2019